ŚWIATOWE STATYSTYKI

Światowe statystyki wy­kazują zwiększoną zachorowalność na określone dole­gliwości w różnych porach roku. W maju, opiewanym przez poetów najpiękniejszym miesiącu, został stwier­dzony przez lekarzy „szczyt umieralności”.Współczesne warunki bytowania, zmiany w trybie życia człowieka związane z postępem techniki, zakłó­ciły pracę tzw. „zegara biologicznego”. Mimo że natura rytmów nie została jeszcze wyjaśniona, związek psy­chofizjologicznych właściwości organizmu z rytmami przyrody został udowodniony naukowo. Postęp techni­ki zmusza człowieka do lekceważenia zmian cyklicz­nych w organizmie. Związane jest’ to między innymi z pracą wielozmianową lub podróżami transkontynen- talnymi. Powoduje to desynchronizację w „zegarze biologicznym” człowieka. Przypuszcza się, w oparciu o    badania bioelektryczne mózgu, że dla uzyskania peł­nej wydolności psychofizjologicznej ważniejsza jest po­ra snu, niż czas jego trwania.

HARMONIA I PIĘKNO

Dlatego dla jednych muzyka współczesna jest harmo­nią i pięknem, dla innych zgrzytem i hałasem; dlatego długie suknie i szerokie spodnie są pożądane przez mło­dzież jako symbol nowoczesności, a dla starszego po­kolenia, które tak samo niemal ubierało się kilkadzie­siąt lat temu, moda ta wydaje się przeżytkiem; dlatego również wielkomiejski ruch, gwar, tempo dla jednych jest silnym obciążeniem psychicznym, bo ich drażni i    przeraża, dla innych jest codziennością i nie wywo­łuje żadnych reakcji emocjonalnych. Środowisko naturalne stało się źródłem obciążenia dzisiejszego człowieka w wyniku jego własnej działal­ności. Postęp cywilizacji bowiem, a szczególnie sukcesy nowoczesnej techniki skierowane na opanowanie przy­rody są osiągane za cenę:     niszczenia biologicznych warunków otoczenia,    zatrucia wód i zanieczyszczenia atmosfery oraz kraj­obrazu,     zagrożenia zdrowia oraz sfery psychicznej człowie­ka,  zakłócenia stanu równowagi’ biologicznej między człowiekiem a naturą,wyobcowania człowieka ze środowiska naturalnego.

PROWADZĄC BADANIA

Prowadząc badania psychologiczne w czasie dwuty-godniowej wyprawy speleologicznej do jednej z jaskiń w Tatrach Zachodnich stwierdziliśmy, że wszystkie uciążliwości, jakie towarzyszyły wyprawie (całkowita izolacja małej grupy ludzi, obniżony dopływ bodźców aktywizujących, trudne warunki bytowania, ograniczo­ne zaspokojenie potrzeb, duży wysiłek przy eksplora­cji jaskini, uwięzienie przestrzenne, monotonia oto­czenia i czynności, realne zagrożenie) były dobrze to- !        lerowane przez uczestników. Jak wykazały wyniki ba­dań testowych, ich sprawność psychiczna nie uległa obniżeniu. Wśród czynników, które warunkowały adapr tację do sytuacji stressowej, obok różnych cech osobowości było silne zaangażowanie w prowadzenie wy­prawy oraz właściwe ustosunkowanie do otoczenia i sytuacji. To pozwalało na obniżenie zależności psy­chicznej od sytuacji ekstremalnej.

ANALIZA PSYCHOLOGICZNA

Przykładem tego, że obciążenie należy również roz­patrywać z punktu widzenia znaczenia, jakie dla człowieka ma dana sytuacja lub bodziec, są zjawiska obserwowane w pracy. Człowiek wykazujący silną po­trzebę uznania i osiągnięć nie uważa za obciążenie nad­miernych wysiłków związanych z zadaniami zawodo­wymi. Oczekuje on bowiem, że wysiłek przyniesie mu korzyści w postaci awansu, podwyższenia premii, uzna­nia przełożonych. Im wyraźniejsze oczekiwanie na re­zultat — tym silniejsza motywacja i większa odpor­ność na obciążenie psychiczne związane z pracą dającą satysfakcję. Również analizy psychologiczne wykazują, że ta sama sytuacja przy tym samym wysiłku psychicznym może wywołać odmienne reakcje u różnych osób, za­leżnie z jednej strony od ich właściwości, a z drugiej od ustosunkowania do sytuacji (emocje i motywacja).

NAZYWANE OBCIĄŻENIEM

Obciążeniem może być zbyt szybkie lub zbyt powolne tempo życia, brak ruchu fizycznego, co jest związane z siedzącym trybem życia, mechanizacją pracy, rozwo­jem motoryzacji oraz preferowaniem odpoczynku bier­nego zamiast efektywniejszego wypoczynku czynnego. Dużym obciążeniem psychicznym jest oczekiwanie na mieszkanie, zamknięcie w małych przestrzeniach współczesnych mieszkań, pogoń za czasem traconym niepotrzebnie z braku ułatwień życiowych, a często w wyniku złej organizacji lub jej braku. Innym rodza­jem obciążenia psychicznego jest praca niezgodna z za­interesowaniami lub niewłaściwe stosunki międzyludz­kie w zakładzie pracy, uwarunkowane czynnikami, na które nie mamy wpływu, jak niesympatyczny, despo­tyczny i mało kulturalny zwierzchnik, lub zawistni ko­ledzy.

NAUKA I TECHNIKA

Nauka i_technlka zawsze były czołowymi siłami na- dającymi. kształt cywilizacji.,. Człowiek, od zarania swych dziejów przekształcając przyrodę, dostosowy­wał swoje otoczenie, kształtował swoje środowisko dla własnych potrzeb i celów. Wykorzystywał on coraz umiejętniej siły przyrody za pomocą coraz bardziej skomplikowanych narzędzi pracy. Wprowadzając ma­szyny i urządzenia zyskał możność bezpośredniego od­działywania na przyrodę i stopniowego jej przekształ­cania. Człowiek dawno pojął, że siły przyrody mogą być opanowane i użytkowane dla jego potrzeb. Wynale­zienie rolnictwa, jako pierwszej metody kierowania naturą, spowodowało stopniowe opanowywanie otacza­jącego świata. Wielkość postępu w tej dziedzinie jest niewymierna.

Leki a badanie natury pamięci

Mimo tego, że aspekt praktyczny farmakologii leków prokognitywnych jest bardzo ważny, nie jest to aspekt jedyny. Badania nad lekami wspomagającymi pamięć są również dokonywane z powodów poznawczych. Różne leki można stosować po to, aby dowiedzieć się, w jaki sposób pamięć tworzy się w mózgu, i wówczas manipulacji lekami dokonuje się po to, aby poznać maszynerię neuronalną zaangażowaną w tworzenie pamięci. Głównie chodzi w tych badaniach o poznanie udziału różnego rodzaju systemów sygnalizacyjnych (neuroprzekaźnikowych) i procesów biochemicznych zachodzących w komórce nerwowej w trakcie tworzenia śladu pamięciowego. Leki można też stosować jako narzędzia dla poznania zasad strukturalnych pamięci, aby poznać związki pamięci z innymi funkcjami mózgu i zdobyć wiedzę o naturze i organizacji systemów znajdujących się w mózgu a biorących udział w tworzeniu się, rozwoju i ekspresji pamięci. Badania takie pozwoliły nam na zdobycie pewnej wiedzy o czynnikach warunkujących tworzenie i działanie pamięci, a ta wiedza z kolei można mieć nadzieję przyczyni się do postępu w wynajdywaniu nowych leków prokognitywnych.

Badania wpływu leków wspomagających pamięć na zwierzętach

Interpretacja wyników doświadczeń z wpływem leków na wykonywanie wyuczonych zachowań nie jest prosta. Stwierdzenie, iż lek poprawia wykonanie zadania działając rzeczywiście na pamięć i uczenie, a nie na inne czynniki, może być wypowiedziane dopiero po eliminacji innych możliwości, a nie na podstawie badań bezpośrednich. Tak więc stwierdzenie, że lek działa rzeczywiście na procesy pamięciowe jest stwierdzeniem przez wykluczenie, a zatem nigdy nie może być uznane za ostatecznie pewne. W testach na zwierzętach normalnych zasadniczym pytaniem jest, co właściwie w nich badamy: wykonywanie zadania {performance) czy uczenie się (le aming). Wypracowano pewne podejścia metodyczne, które eliminują część niejasności. Tak np. jeżeli lek podajemy bezpośrednio po, a nie przed treningiem, możemy wyeliminować możliwość, że lek ułatwiał percepowanie bodźców. Jeżeli nawet ustalimy, że lek działa na właściwy proces uczenia się, to pozostaje pytanie, na które stadium tego procesu: nabywanie informacji, ich konsolidację, utrzymanie w magazynach pamięci czy wyciąganie z tych magazynów. Pamięć czy uczenie badamy zwykle w ten sposób, że zwierzę poddajemy najpierw ćwiczeniu, np. ucząc je, że samowolne opuszczenie danej części klatki, lub niewykonanie określonej czynności na sygnał (zazwyczaj świetlny lub dźwiękowy), pociąga za sobą karę. Ten okres nazywamy sesją treningową. Takich sesji treningowych może być kilka, zwykle bowiem dąży się do tego, aby zwierzę osiągnęło pewien poziom wykonywania zadania. Po treningu następuje sesja sprawdzająca, w której badamy, jak zwierzę się zachowuje, nawet jeżeli nie stosujemy kary za niewłaściwe wykonanie zadania. Stosując różne schematy podania leku, w różnych czasach w stosunku do prób treningowych i sprawdzających wyuczenie zadania, można rozwiać pewne niejasności. Lek można podawać na długi czas rzędu tygodni przed rozpoczęciem treningu, aby zbadać jak wpływa on na rozwój uczenia się lub czy jego wpływ utrzymuje się długo. Można też badać wpływ leków na sam proces nabywania odruchu leżącego u podstaw uczenia się, i wówczas podaje się lek bezpośrednio (na minuty lub godziny przed treningiem).

Technika skojarzeń

Podobnie jak w metodzie miejsc, możemy zapamiętać pewną dłuższą sekwencję słów, jeżeli skojarzymy je ze sobą w pewien ciąg. Przykłady takich ciągów są liczne, ale gdyby je z kolei trzeba było wszystkie pamiętać, nie posunęłoby nas to zbyt daleko. Metody mnemotechniczne polegają jednak na tym, aby nie uczyć się już znanych ciągów, ale samemu opracowywać nowe. Istnieją w zasadzie dwie techniki: jedna pomagająca zapamiętaniu słów, nazwisk czy przedmiotów w oryginalnej kolejności, druga pozwalająca na odpowiedź typu: co było piątą pozycją na liście? Obie opierają się na skojarzeniach, przy czym w pierwszej kojarzymy ze sobą kolejne przedmioty, w drugiej mamy już własną, wyuczoną (często w bólach) tzw. siatkę mnemotechniczną, z którą kojarzymy naszą listę przedmiotów. W tej książce omówimy tylko, i to w zarysie, pierwszą, łatwiejszą, ale mniej elastyczną technikę.

Pomoc bez chemii: mnemotechnika

Istnieje wiele sposobów kształcenia i usprawniania pamięci. Przez pewien czas wierzono, że ćwiczenia pamięci, polegające na uczeniu się „na pamięć” długich tekstów, są metodą najlepszą. Pojawiły się również tendencje do rozważania, jakie warunki zewnętrzne (oświetlenie, stan głodu lub sytości itp.) najlepiej pomagają w przyswajaniu materiału pamięciowego. Wypracowano też bardzo interesujące różnego rodzaju sposoby mnemotechniczne, które polegają na wytwarzaniu szczególnych skojarzeń, w wyniku czego można osiągnąć fantastyczne możliwości. Zajmiemy się teraz nimi pokrótce. W czasach prehistorycznych, kiedy nie znano jeszcze takich protez pamięci jak pismo, sprawna pamięć była cechą o kapitalnym znaczeniu. Nic też dziwnego, że opowiadacze historii, bardowie, musieli znajdywać sposoby, aby ułatwić sobie zapamiętywanie opowiadań, poematów, pieśni. Potem, wraz z rozwojem parlamentaryzmu w Grecji, a następnie w Rzymie, politycy musieli przygotowywać długie oracje, które oczywiście wygłaszano z pamięci. Kariera polityczna zależała od sprawności oratora, który posługiwać się musiał jakimś systemem zapamiętywania tego, co chciał powiedzieć, w jakiej kolejności, jak rozłożyć akcenty.

Jak wygląda nauka angielskiego przez skype?

W dzisiejszych czasach warto szukać nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają na naukę języków obcych. Obecnie język angielski jest najbardziej popularnym językiem. Warto się go uczyć, ponieważ jest to język przyszłościowy. Nauka języka może odbywać się w różny sposób. Jednym z najpopularniejszych sposobów w dzisiejszych czasach jest nauka angielskiego przez skype, która doskonale się sprawdza. Takie rozwiązanie jest bardzo dobre w szczególności dla młodych ludzi, którzy nie mają czasu na naukę w szkołach językowych czy nie chcą korzystać z tradycyjnej formy nauki, jaką są korepetycje. Nauka w takiej formie daje możliwość nauki w dowolnym miejscu. Wystarczy do tego jedynie komputer z dostępem do Internetu. Z łatwością można znaleźć odpowiednią osobę, która będzie nauczycielem. Zatem nauka angielskiego przez skype jest nie tylko przyjemna, ale również tańsza niż tradycyjna forma. Daje to dużo więcej możliwości i jednocześnie jest to bardzo przyjemna metoda nauki, na którą warto się zdecydować w dzisiejszych czasach.

Nauka gry na gitarze gdańsk

Uwielbiasz muzykę i zawsze chciałeś nauczyć się grać na jakimś instrumencie jednak nie wiesz od czego zacząć? Co powiesz na gitarę? Ze mną nie ma nic prostszego!

Od dziecka jestem samoukiem. Zawsze fascynowała mnie właśnie gitara – nikt nie nauczył mnie niczego. Nie miałam też pieniędzy na nowy instrument, dlatego pożyczyłam gitarę od swoich znajomych, których było na to stać. Niestety nie mieli czasu mi pomóc, więc postanowiłam działać sama – jakież było ich zdumienie, gdy zauważyli moje muzyczne umiejętności! Okazało się, że od dziecka posiadam bardzo dobry słuch, iście przystosowany do gry na gitarze! Cała ta miłość zaowocowała tym, że do dziś uczę tego innych. Jest to mój dodatkowy zarobek dlatego nie pobieram od Was dużych opłat, tylko symboliczną cenę. Zależy mi na Waszym uśmiechu – chciałabym, aby granie uszczęśliwiało Was tak jak mnie! Nauka gry na gitarze gdańsk, nie musisz również martwić się o brak gitary – niezależnie od rodzaju, wszystkie możesz znaleźć u mnie. Nie martw się – początki są zawsze trudne!

Skontaktuj się ze mną – a uwierz, że nie pożałujesz!

Firma przeprowadzkowa Mikołów przeniesie twoje mieszkanie

Przeprowadzki wiążą się z wieloma problemami i dużym stresem. Szczególnie jeżeli przeprowadzka ma być duża lub kiedy jest to pierwsza przeprowadzka. Warto zatem skorzystać z rozwiązań, które pomogą przy przeprowadzce i pozwolą nam nie stresować się tą sytuacją. Firma przeprowadzkowa Mikołów jest w stanie dokonać przeprowadzki samodzielnie, bez udziału właścicieli. To idealny sposób na to, aby ktoś za nas zajął się przeprowadzką. Czym zajmuje się taka firma? Przede wszystkim firma przeprowadzkowa przewiezie wszystkie rzeczy, od mebli po drobne przedmioty, które zostaną spakowane do pudełek. Oprócz tego, można także skorzystać z dodatkowych usług, które obejmują przenoszenie mebli i pudełek, rozpakowanie ich, a także magazynowanie mebli. Wszystko zależy od tego, jakie usługi w swojej ofercie ma firma. Wiele z nich zajmuje się także likwidacją mieszkań, a w tym zakresie samodzielnie sprzątają mieszkania oraz zajmują się przechowywaniem mebli i sprzętów.

Prawidłowo skompletowana wyprawka niemowlęca wałbrzych

Młode mamy w większości obawiają się porodu i wszystkiego co z nim związane. W szczególności, jeżeli chodzi o poród pierwszego dziecka. Wiele młodych mam zastanawia się w jaki sposób skompletować wyprawkę dla niemowlaka, która zabierana jest do szpitala. Warto wiedzieć, jakie rzeczy będą na pewno przydatne w szpitalu, a z jakich można zrezygnować. W torbie, w które jest skompletowana wyprawka niemowlęca wałbrzych, powinny znaleźć się przede wszystkim ubranka dla dziecka, które są niezbędne w pierwszych godzinach po urodzeniu, a także w późniejszym czasie. Warto zatem zapakować body, kaftaniki, pajacyki lub śpiochy oraz pieluchy. Czapeczki czy skarpetki też warto zabrać ze sobą, aby ubrać dziecko w odpowiedni sposób. Oprócz ubrań, które młoda mama musi zabrać ze sobą do szpitala, powinna także zdecydować się na zabranie środków do pielęgnacji maluszka. Nie muszą to być duże kosmetyki, wystarczy zabrać te w najmniejszych opakowania, tak aby mieć je tylko w szpitalu. Na pewno się przydadzą.

Zaburzenia obsesyjno kompulsyjne, czyli nerwca natręctw

Jeśli mamy problemy i nie potrafi my sobie sami z nimi poradzić, to bardzo ważne jest odwiedzenie specjalisty, jakim jest psycholog, który pomoże nam zrozumieć, skąd tak naprawdę wziął się nasz problem. Jednym z takich problemów, którego nie należy bagatelizować, są zaburzenia obsesyjno kompulsyjne, czyli nerwica natręctw, z której naprawdę można się wyleczyć. Zaburzenie to polega na tym, że występują natrętne myśli, czyli obsesje oraz natrętne czynności, czyli kompulsje. Z takimi myślami i czynnościami trudno jest się rozstać, bo im częściej się o tym myśli, to tym częściej odczuwa się lęk, który stale rośnie. Więc jeżeli Twoim problemem są, np. natrętne myśli, że dotknięcie czegokolwiek spowoduje, że zarazisz się bakteriami i musisz umyć ręce, bo inaczej możesz umrzeć, to warto odwiedzić psychologa. Im wcześniej zaczęta terapia, to tym lepiej, ponieważ dana osoba będzie mogła szybciej przestać się obawiać swoich myśli i wykonywanych czynności. Dla takiej osoby najważniejsze jest znaleźć jak najszybciej psychologa, który pomoże pozbyć się natrętnych myśli i natrętnych czynności.

Badanie motywacji w firmie

Coraz większy nacisk kładziony jest na pracowników w dużych korporacjach. Ludzie ci są przepracowani, najczęściej zostają w biurze poza wyznaczonymi godzinami, a po powrocie do domu także w jakimś stopniu dalej wykonują swoje obowiązki służbowe. Jest to możliwe poprzez dostęp do elektronicznej poczty i to zazwyczaj w dużej mierze wystarcza. Tacy ludzie często stają się pracoholikami. Niestety przełożeni nie ułatwiają nikomu sprawy, wręcz przeciwnie, chcą z każdego wycisnąć tak wiele jak tylko się da. Bardzo popularne stało się także badanie motywacji pracowników w firmie, co ma na celu zwiększenie ich wydajności. Wynajmowane są specjalne firmy doradztwa personalnego, które przy pomocy wielu narzędzi i strategii sprawdzają, co można zrobić, aby człowiek na danym stanowisku był bardziej użyteczny. Niekiedy z takich metod wynikają przykre konsekwencje dla zatrudnionych. Dla przykładu może się zdarzyć tak, iż osoba z firmy doradczej stwierdzi, że ten oto pracownik jest niewydajny i najlepiej będzie go zastąpić kimś innym.

Dlaczego badania węgla muszą być przeprowadzane?

Chyba każdy zauważył, że w dzisiejszych czasach technologia jest bardzo mocno rozwinięta. Ponadto nic nie zapowiada tego, że w kolejnych latach coś pod tym kątem się zmieni. Raczej należy spodziewać się tego, że technologia będzie stale rozwijała się. Między innymi w związku z tym powstają bardzo funkcjonalne urządzenia dzięki którym można dokonywać wielu pomiarów. Jednymi z nich są badania węgla. Dlaczego muszą one być przeprowadzane? Trzeba podkreślić, że jest to wytwór naprawdę bardzo istotny i ma duże znaczenie w aspekcie codziennego życia. Warto wiedzieć, że badania węgla pozwalają sprawdzić czy dany produkt ma odpowiednie właściwości. Dzięki temu do obrotu trafiają tylko odpowiedniej klasy produkty. Nie może zatem dziwić, że badania węgla są tak często przeprowadzane. Są na niezbędne aby ludzie mieli pewność, że kupowany przez nich węgiel ma odpowiednią klasę i nadaje się do użytku. Dlatego zatem badania węgla powinny być przeprowadzane przez fachowców.

Czy badania biomasy są przydatne?

Na pewno każdy zauważył, że obecnie wykonuje się coraz więcej badań. Wszystko po to aby dany produkt miał jak najlepsze właściwości. Różne osoby dokonują różnych badań, żeby poprawić niedociągnięcia i sprawić, że dany specyfik będzie miał najlepsze możliwe właściwości. Badania biomasy także mają doprowadzić do tego, że analizowany produkt będzie charakteryzował się najwyższą możliwą jakością. Czy jednak badaniami biomasy są przydatne? Trzeba podkreślić, że jak najbardziej tak. Wszystko dlatego, że przeprowadzone analizy pozwalają sprawdzić czy dana biomasa ma odpowiednie zalety. To też statystyki dające szansę zastanowić się jak wyeliminować konkretne wady. Nie można nie wspomnieć, że badania biomasy muszą być przeprowadzane przy użyciu naprawdę specjalistycznych urządzeń. Tylko wtedy ich wyniki będą miarodajne. Trzeba podkreślić, że badania biomasy naprawdę są przydatne i powinny być wykonywane stosunkowo często aby analizowany produkty zadowoliły oczekiwania osób z nim pracujących.

Nowoczesna nauka i konsekwencje z nią związane

Świat nieustannie idzie do przodu, pędzi, zmienia się, ulepsza dotychczasową rzeczywistość. Jeszcze 40 lat temu na pewno mało kto myślał o tym, że praktycznie każdy człowiek w Polsce będzie miał komputer, inteligentny telefon czy dostęp do Internetu. Nowoczesna nauka zadziwia, szokuje i powoduje nieustanny rozwój. Jednak gdyby tak na chwilę przystanąć i zastanowić się jakie konsekwencje niesie ze sobą takie ciągłe parcie do przodu, to oprócz wszystkich plusów, które rozwój ze sobą niesie, można też zauważyć, że niektóre aspekty są bardziej negatywne. Nowoczesna nauka pozwala coraz skuteczniej leczyć jeszcze do niedawna nieuleczalne choroby, sprawia, że ludzie są coraz bardziej zaangażowani i wydajni, ale z drugiej strony prowadzi do poważnych chorób cywilizacyjnych. Coraz bardziej jesteśmy narażeni na stres, przemęczenie, depresję, zaburzenia psychiczne. Oprócz tego, że nowoczesna nauka sprawia, że nasze życie staje się łatwiejsze i bardziej zautomatyzowane – nie musimy już np. wysyłać listów pocztowych, tylko możemy komunikować się przez pocztę elektroniczną, to z drugiej strony sprawia, że człowiek coraz częściej zostaje wyparty przez maszyny i jego praca nie jest już tak potrzebna jak wcześniej.

Gdańsk nauka gry na gitarze dla każdego

Wiele osób ma marzenie, aby umieć zagrać na gitarze chociaż jedną piosenkę. Jednak na naukę nigdy nie jest za późno i każdy może spróbować nauczyć się grać. Wystarczy zapisać się na zajęcia, które prowadzone są dla osób w różnym wieku. Gdańsk nauka gry na gitarze to zajęcie dla osób, które chcą rozwijać swoje pasje. Takie zajęcia prowadzone są przez muzyka, który doskonale gra na gitarze. Ktoś może zapytać, czy można się samemu nauczyć grać? Ale to już nie będzie to samo, co zajęcia, na których nauczyciel pokazuje różne chwyty, mówi, co zrobiliśmy źle, a także sprawdza nasze umiejętności. Nauka na kursie jest bardzo dobrym rozwiązaniem, z którego korzysta wiele osób. Dzięki niej można spełnić swoje marzenia i zagrać każdą piosenką, a wystarczy tylko nauczyć się czytać nuty i poznać chwyty. Koszt takiego kursu nie jest duży, a dzięki temu można się rozwijać w swojej pasji. Na zajęcia mogą się zapisać dzieci, młodzież i osoby dorosłe i to bez względu na wiek. Bo przecież wiadomo, że uczyć może się każdy.