This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

FAZY I RODZAJE PAMIĘCI

Pamięć jest zjawiskiem złożonym. W oczy rzucają się przede wszystkim dwa różne procesy, występujące na jej początku i końcu: zapamiętywanie i przypominanie. Niekiedy, zwłaszcza w młodszym wieku, szczególne kłopoty sprawia zapamiętywanie, zwłaszcza, kiedy materiału, który należy opanować pamięciowo, jest wiele, a zainteresowania nasze rozproszone. Stan naszego ducha: czujność czy senność, koncentracja czy roztargnienie w decydujący sposób wpływają na tę pierwszą fazę, w której pamięć zaczyna się tworzyć. Kłopoty z koncentracją to jeden z najczęstszych powodów trudności uczenia się w wieku szkolnym i studenckim. Nie zawsze można je przezwyciężyć samą siłą woli. W wielu innych przypadkach, zwłaszcza w późniejszym wieku, nasze kłopoty z pamięcią polegają nie na tym, że nie mamy zdolności tworzenia i przechowywania śladów pamięciowych, ale mamy kłopoty z ich odzyskaniem: nazwisko czy numer telefonu mamy „na końcu języka”, wiemy, że engram istnieje, ale nie możemy do niego w danej chwili dojść.

Sieciowa teoria pamięci

W 1997 r. Fuster zaproponował nową koncepcję śladu pamięciowego. Według niej pamięć nie jest zawarta w poszczególnych złączach pomiędzy neuronami, ale w całych sieciach połączeń pomiędzy neuronami kory mózgowej. Sieci takie są tworzone wówczas, gdy jednocześnie zostaną pobudzone różne grupy neuronalne reagujące na sygnały dochodzące ze środowiska i z wnętrza organizmu, a także mogą być aktywowane w wyniku pobudzenia innych sieci neuronalnych. Sieci te nakładają się na siebie i przenikają, a liczba ich jest praktycznie nieskończona, ponieważ nieograniczona jest możliwość tworzenia połączeń między neuronami. U każdego z nas sieć taka kształtuje się indywidualnie i stanowi naszą charakterystykę. Stąd nie ma dwóch identycznych osobowości i nawet osobniki klonowane mają wyraźną indywidualność. Wiemy to zresztą z życia: naturalne klony ludzkie, jakimi są tzw. bliźnięta identyczne mają inne, chociaż podobne osobowości. Być może nie bylibyśmy dalecy od prawdy, gdybyśmy zespół takich sied, determinujących naszą osobowość, uznali za materialny odpowiednik duszy.

Genowa teoria pamięci

Chociaż uznaje się, że główną siedzibą śladu pamięciowego jest struktura sieci połączeń, białka wydają się konieczne w tworzeniu śladu pamięciowego, chociażby dlatego, że synteza białka jest konieczna do syntezy czy przebudowy synaps. Wprawdzie białka nie stanowią same przez się śladów pamięciowych, ale są konieczne dla tworzenia synaps (które zresztą są stale odnawiane w miarę ich naturalnego zużycia). Podanie leków hamujących tworzenie białka (tak działają np. niektóre leki przeciwnowotworowe) hamuje uczenie i zapamiętywanie. Otóż okazuje się, że w czasie procesów uczenia zwiększa się ekspresja genów, tzn. proces, w wyniku którego z obecnego w jądrze genu (zbudowanego z DNA) powstaje w cytoplazmie mRNA, czynnik, który steruje syntezą swoistych białek komórkowych. Na podstawie tych wyników Leszek Kaczmarek z Instytutu Nenckiego w Warszawie wysunął hipotezę, że tworzenie śladów pamięciowych utrzymujących się długo jest związane ze zmianą ekspresji genów. Teoria ta nie jest sprzeczna z teorią plastyczności synaptycznej, ale ją raczej uzupełnia, wskazuje bowiem na podstawowe mechanizmy zmian plastycznych, zachodzące na poziomie molekularnym czyli cząsteczkowym.

Teoria synaptyczna pamięci

Teoria ta znalazła silne potwierdzenie w badaniach nad wyglądem synaps. Wykazano, że w pewnych obszarach mózgu u zwierząt po treningu zwiększa się ilość synaps oraz zwiększa się powierzchnia kontaktu synaptycznego między neuronami. Obecnie przeważająca większość badaczy pamięci uważa, że ślady pamięciowe są zaszyfrowane w postaci zmian w sieci połączeń neuronalnych. Przypuszcza się, że jednym ze zjawisk leżących u podstaw plastyczności synaptycznej jest tzw. długotrwałe potęgowanie. Zjawisko to wykryto posługując się metodami elektrofizjologicznymi. Jeżeli komórka nerwowa zostanie pobudzona bądź chemicznie, poprzez receptor, bądź elektrycznie, to odpowiada na to wytwarzając własny potencjał elektryczny, który zazwyczaj jest proporcjonalny do siły podrażniającego bodźca. Jeżeli jednak komórkę pobudzimy bardzo silnie, wówczas przez dłuższy czas będzie ona silniej reagować na nowe bodźce, mimo tego, że są one takie same jak bodźce stosowane przed tym wielkim pobudzeniem. To długotrwałe potęgowanie reaktywności neuronu, po raz pierwszy zauważone w komórkach formacji hippokampa, odpowiedzialnej jak się przypuszcza za procesy związane z pamięcią i uczeniem, mogłoby być pierwszym zjawiskiem prowadzącym do plastycznych zmian w synapsach.

Teoria plastyczności synapsy

Sygnały nerwowe, o czym jeszcze powiemy szczegółowo później, przebiegają w sieci połączeń komórek nerwowych, neuronów, które nie łączą się swoim wnętrzem bezpośrednio ze sobą, ale oddzielone są czymś w rodzaju kontaktów, zwanych synapsami. Impuls nerwowy, czyli rodzaj prądu elektrycznego wytwarzany w ciele komórki nerwowej, biegnie długą wypustką osiową, ale nie opuszcza jej i nie przechodzi bezpośrednio na następny neuron, ale na końcu wypustki uruchamia kontakt, pobudzający następną komórkę nerwową. O naturze tego kontaktu będzie jeszcze mowa. Pojedynczy neuron przyjmuje sygnały z wielu innych komórek nerwowych i nadaje je do wielu neuronów. Szacuje się, że na każdy neuron przypada średnio około tysiąca synaps. Synapsy te nie są tworami statycznymi i niezmiennymi, mogą ulegać zmianom funkcjonalnym, a także strukturalnym: zmienia się ich działanie i wygląd. Tę zdolność do zmian nazywamy plastycznością synaptyczną. Jeszcze w zeszłym wieku twórca neuronowej teorii układu nerwowego, wybitny neuroanatom Santiago Ramon y Cajal (1852-1934) wysunął przypuszczenie, że w trakcie uczenia tworzą się nowe synapsy pomiędzy neuronami. Następcy Ramon y Cajala rozwinęli tę myśl, uważając, że pod wpływem powtarzających się doznań powstają zmiany w strukturze połączeń nerwowych i właśnie te zmiany są śladem pamięciowym. Bardzo ważną rolę w formowaniu synaptycznej hipotezy pamięci odegrał najwybitniejszy polski neurobiolog, Jerzy Konorski (19031973), który uważał, że bodźce przechodzące przez synapsę wytwarzają dwa typy zmian: zawsze występujące ale przemijające zmiany konieczne, polegające na pobudzeniu synapsy i przekazaniu dalej sygnału, oraz nie zawsze występujące trwałe zmiany fakultatywne, które jeżeli nastąpią, powodują zmianę funkcjonowania neuronu. Ostateczny kształt teorii synaptycznej pamięci nadał Donald O. Hebb, który założył, że jeżeli dostatecznie często nastąpią równocześnie zmiany dwóch neuronów: położonego przed i za synapsą, może powstać trwała zmiana plastyczna. W wyniku tej zmiany sygnały w określonych obwodach nerwowych będą płynęły szybciej lub wolniej, albo też będą kierowane na inne tory.

Transfer pamięci

Między innymi miały odpowiedzieć na pytanie, co mogłoby być chemicznym nośnikiem informacji, chemicznym śladem pamięciowym. Oczywiście musiały to być substancje charakterystyczne i zróżnicowane, a więc nie cukry czy tłuszcze. Możliwości były dwie: albo białka, albo kwasy nukleinowe. Zwłaszcza te ostatnie wydawały się dobrymi kandydatami, ponieważ wiadomo, że ze swej natury są nośnikami informacji genetycznej. Takiego zdania był najpoważniejszy zwolennik chemicznej teorii pamięci, H. Hyden. Aby stwierdzić, czym naprawdę miałby być chemiczny nośnik pamięci, zaczęto sporządzać ekstrakty kwasów nukleinowych z mózgu wyuczonych wypławków i podawać je nieuczonym osobnikom, aby przekonać się, jakie substancje są odpowiedzialne za transfer pamięci. I tu okazało się, że początkowo bardzo interesujące wyniki przy dalszym prowadzeniu badań stały się nie zbyt powtarzalne. Szczególnie niepokojącą sprawą było to, że im czystsze były ekstrakty kwasów nukleinowych, tym mniej widoczny był transfer pamięci. Nasuwało się przypuszczenie, że to może nie kwasy nukleinowe, ale zanieczyszczenia ekstraktów, najprawdopodobniej białkowe, mogą zawierać materialny ślad pamięciowy.

Wypławki mogą się uczyć

Pierwsze doświadczenia, które to wykazały, przeprowadził w 1920 r. holenderski uczony, P. Van Oye. Nieszczęściem dla rozwoju nauki i dla własnej kariery, Van Oye opublikował swoje odkrycie w lokalnym czasopiśmie naukowym i, na dodatek, po holendersku. Nikt z liczących się uczonych pracy tej nie przeczytał, i uczenie się wypławków odkryto ponownie znacznie, znacznie później, w r. 1953. Jak stąd widać, w nauce prawdziwy patriotyzm nie polega na drukowaniu w rodzimych czasopismach i własnym języku: jeżeli chce się wyświadczyć przysługę sobie i swemu krajowi, należy drukować w jak najpoczytniejszych czasopismach i w języku angielskim, który obecnie pełni taką samą rolę międzynarodowego języka uczonych, jaką w wiekach średnich i długo jeszcze potem pełniła łacina. Ponowny odkrywca zdolności wypławka, James V. McConnell, był entuzjastą tych robaków i założył nawet czasopismo ]Norm Runner’s Digest („Przegląd Trenera Robaków”)/ określane jako „nieformalne czasopismo z zakresu psychologii porównawczej”. Miało ono opinię jednego z najsympatyczniejszych czasopism naukowych. McConnell przeprowadził najpierw badania, jak nowe wypławki powstałe z podzielenia wyuczonego robaka pamiętają naukę (okazało się, że pamięta zarówno część głowowa, jak i ogonowa, a zatem, że „pamięć” była rozłożona w całym ciele), a w 1961 r. przeprowadził doświadczenie, w którym wykazał, że jeżeli wypławek zostanie nakarmiony zmielonym wyuczonym robakiem, uczy się lepiej niż wypławek zjadający szczątki niekształconego pobratymca.

Teoria chemiczna

Konkurencyjną do teorii rewerberacyjnej była teoria chemiczna, zakładająca, że ślad pamięciowy tworzą substancje chemiczne wytwarzane w procesie uczenia i rozmieszczone w niewielkich ilościach w strategicznych miejscach w nerwowych obwodach pamięci. Pierwsze sugestie, że ślad pamięciowy może być substancją chemiczną przyniosły badania wykonane na wolno żyjących robakach płaskich, wypławkach, dalekich kuzynach tasiemców. Wypławki są interesującymi zwierzętami, przede wszystkim ze względu na ich niezwykłą zdolność odtwarzania uszkodzonych części dała regeneracji. Nie tylko osobnik, któremu odcięto część ciała potrafi ją zregenerować, ale i z odciętej części ciała może się odtworzyć nowy, kompletny robak. Początek nowemu wypławkowi może dać nawet maleńka część dała, tak że pokrajawszy zwierzę na kawałki w rezultade otrzymujemy mnóstwo małych, rosnących później, osobników. Wypławek zyskał sobie miano stworzenia „nieśmiertelnego pod nożem”.

Teoria elektryczna (rewerberacyjna)

Pytanie o to, czym jest materialnie ślad pamięciowy, znajdowało w różnych okresach różne odpowiedzi. Przez pewien czas ogólnie przyjmowano, że pamięć zapisana jest w postaci prądów elektrycznych krążących po zamkniętych obwodach nerwowych. Takie płynące prądy byłyby stale podtrzymywane przez energię chemiczną produkowaną w komórkach nerwowych. Teorię tę nazwano rewerberacyjną (czyli samopodtrzymującą się) teorią pamięci. Tego typu mechanizm przechowywania śladu pamięciowego miałby dotyczyć przed wszystkim pamięci krótkotrwałej.
Chociaż wydawałoby się, że rewerberacyjną teorię pamięci trudno jest w sposób doświadczalny dowieść lub obalić, wymyślono doświadczenie, które miało rozstrzygnąć o jej wiarygodności. Otóż zamrożono chomika, uprzednio wyuczonego pewnych zachowań, do tak niskiej temperatury, że wszelka elektryczna czynność jego mózgu zanikła, a zapis prądów bioelektrycznych elektroencefalogram stał się linią prostą. Chomika udało się ożywić i wówczas okazało się, że pamiętał on wyuczone odruchy. Pamięć więc nie mogła tkwić w stale płynących prądach elektrycznych, gdyż te zostały przerwane. Doświadczenie to nie wyklucza możliwości, że samopodtrzymujący się przepływ impulsów elektrycznych jest podstawą tworzenia się pierwszych, krótkotrwałych śladów pamięciowych, które jednak muszą zostać zmienione później, w procesie zwanym konsolidacją, w trwałe en gramy, służące nam nieraz do końca życia.

Pamięć i jej natura

W średniowieczu uważano, że dusza ludzka ma 10 zmysłów pięć zewnętrznych, a pięć wewnętrznych. Zewnętrzne zmysły, to oczywiście wzrok, słuch, węch, smak i dotyk, a jednym z wewnętrznych, obok osądu, imaginacji, fantazji (imaginacja i fantazja to dwie różne rzeczy) i tak zwanego zmysłu wspólnego koordynującego działania pozostałych jest właśnie pamięć. Popularne powiedzenie, że komuś brak piątej klepki, pochodzi w prostej linii od średniowiecznego poglądu na duszę, kiedy oznaczało defekt któregoś ze zmysłów wewnętrznych. Średniowieczna definicja pamięci jest piękna, ale mało przydatna. Prawdę mówiąc, nie wiele przydatniejsze były definicje naukowe z czasów późniejszych, nawet z pierwszej połowy XX wieku. Wszelkie opisy „fal hamowania i pobudzenia”, wszelkie rozważania o „irradiacji i koncentracji procesów nerwowych”, tak drogie twórcom teorii odruchów warunkowych, nie były niczym innym, jak poetycką próbą opisania własnych impresji uczonego, nie opartych na znajomości faktów dotyczących materialnego podłoża zjawisk psychicznych. Dopiero kiedy zaczęliśmy poznawać molekularne mechanizmy działania komórek nerwowych, można było skonstruować teorie czy hipotezy nie tylko opisujące procesy pamięci, ale i wskazujące, gdzie i w jaki sposób można interweniować, aby pamięć poprawić. Profesor Kazimierz Zieliński, jeden z wybitnych współczesnych polskich badaczy pamięci i uczenia, definiuje pamięć jako zdolność do przechowywania w naszym układzie nerwowym informacji o świecie w formie engramów czyli śladów pamięciowych. Engram pojęcie wprowadzone jeszcze na początku XX wieku przez Richarda Semona to trwała zmiana w układzie nerwowym, wywołana przez jego chwilowe pobudzenie i odczytywana jako reprezentacja pewnych doznań, przeżyć, elementów środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Tworzenie nowych engramów w wyniku jakiegoś doświadczenia, a także przekształcanie już istniejących śladów pamięciowych możemy opisać jako uczenie, które jest zjawiskiem ściśle z pamięcią związanym. Współczesna nauka o mózgu pozwala nam określić, jakie systemy nerwowe i jakie substancje chemiczne biorą udział w tworzeniu/engramów.

error: Content is protected !!