This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

OGÓLNY PRZEGLĄD

Jak stwierdza Apter: „Mimo swych różnych wad, komputer może w końcu okazać się na swój spo­sób równie ważny dla psychologii, jak ważny był te­leskop dla astronomii, a mikroskop dla biologii”. Ogólny przegląd niektórych tylko osiągnięć nauki i techniki w naszej cywilizacji zwraca uwagę na po­ważne zmiany, jakie dzięki nim osiągnięto w opano­waniu przyrody: zmuszenie jej do rodzenia o- woców i dostarczania pożywienia na obszarach, gdzie to było dotychczas niemożliwe, odwracanie biegu rzek, tworzenie zbiorników wodnych na pustyniach, wydzie­ranie morzu ziemi i tworzenie na niej pól uprawnych i łąk, niwelowanie gór, drążenie ziemi do wielkich głębokości w poszukiwaniu złóż. Różne wynalazki po­zwalają myśleć o regulacji pogody, a więc opadów at­mosferycznych, zgodnie z potrzebami człowieka, o wpływie na klimat, o uzyskaniu nowych energii.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

KOMPUTEROWE MODELE

Rozważane są komputerowe modele systemu nerwo­wego, modele uczenia się, rozpoznawania struktury, rozwiązywania problemów, modele procesów emocjo­nalnych itd., jak to przedstawia M. J. Apter w książce pt. „Komputery a psychika” (1973). Nie wzbraniając się przed postępem w tej dziedzinie, niektórzy z ulgą przyjmują wiadomość, że u nas budowa elektronicz­nych maszyn cyfrowych to jeszcze twórczość, a nie produkcja. Mimo że współczesnego człowieka może niepokoić chęć wdzierania się w jego psychikę za pomocą kom­puterów, mimo obawy, że metoda symulacji kompute­rowej nie obejmuje całego bogactwa i złożoności jego psychiki i osobowości, należy akceptować dążenie do przebudowania psychologi i rozwijania jej jako nauki ścisłej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Mają one uniwersalne zastosowanie w pracy umysło­wej i naukowej (kontrola eksperymentów, tłumacze­nia, badania literackie, projektowanie, analizy ekono­miczne), w diagnozach lekarskich, w opracowywaniu długoterminowych prognoz meteorologicznych, w auto­matyzacji usług (poczta, hotele, sklepy), w kontroli ru­chu drogowego i powietrznego, w magazynowaniu, przetwarzaniu i odtwarzaniu, informacji. Nawet psy­chologia, ta najbardziej humanistyczna ze wszystkich nauk, zaczyna rnyśleć o wykorzystaniu cybernetyki’do modelowania procesów psychicznych za pomocą elek- ironicznych maszyn cyfrowych. Ma to pomóc w zrozu­mieniu osobowości człowieka i jego zachowania się.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

INNY WYNALAZEK

Innym wynalazkiem z okresu II wojny światowej, który zmienił życie współczesne, było < wynalezienie elektronicznej maszyny cyfrowej (emc). Uwolniła ona człowieka zarówno od pracy wymagają­cej dużych umiejętności, jak i od pracy żmudnej i mo­notonnej, otworzyła nieograniczone możliwości przed rozwiązywaniem problemów technicznych we wszyst­kich niemal dziedzinach życia. Gwałtowny rozwój techniki komputerowej to, obok odkrycia energii ato­mowej, następne znamię naszych czasów. Powstaje już piąte pokolenie tych maszyn, coraz bardziej doskonałych, coraz trudniejszych do zrozu­mienia przez przeciętnego człowieka. Już trzeoia ich generacja dokonuje pół miliona operacji na sekundę.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
error: Content is protected !!