PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ

Przegląd zagadnień będących tematem tej publikacji, a związa­nych z obciążeniem psychicznym współczesnego czło­wieka, jest trudny, gdyż fragmentaryczna wiedza na ten temat jest rozproszona w rozmaitych opracowa­niach z zakresu psychologii pracy, psychologii klinicz­nej i psychologii społecznej, ergonomii, socjologii i pe­dagogiki. Chcąc zrozumieć niektóre psychologiczne problemy, wynikające z oddziaływania na człowieka czynników typowych dla naszej cywilizacji, należy zastanowić się nad ogólnymi zmianami w życiu człowieka, związany­mi z postępem naukowo-technicznym warunkującym poziom cywilizacji XX wieku, nad czynnikami współ­czesnego życia, które obciążają sferę psychiczną czło­wieka, oraz nad niektórymi konsekwencjami obciąże­nia psychicznego wynikającego ze związków, w jakie wchodzi dzisiejszy człowiek z otaczającym go świa­tem.

Witam, mam na imię Wiesława i zajmuję się edukowaniem osób zainteresowanych o tym, jak wspinać się po szczeblach kariery. Jeśli też jesteś zainteresowany tym tematem, zapraszam Cię do lektury!
error: Content is protected !!