PYTANIE O PRZYCZYNY

Pytanie o przyczyny i skutki obciążenia psychicz­nego odnosi się przede wszystkim do ich źródeł. Współczesny człowiek żyje w określonych warunkach i podlega obciążeniom wynikającym z tych warunków, a przystosowuje się do nich dzięki dużym zdolnościom adaptacyjnym swego organizmu i psychiki. Równocze­śnie jednak dzięki. swej aktywności świadomie prze­kształca środowisko, ‘umożliwiając sobie życie w róż­nych warunkach. Tak więc w śoisłym związku czło­wieka z otaczającym go światem wyróżniamy trzy na­stępujące elementy: szeroko pojęte środowisko, człowieka i jego aktywność.Człowiek i środowisko stanowią dwubiegunową ca­łość i dlatego człowieka nie można rozpatrywać w oderwaniu od jego otoczenia. Żyje on i działa w okre­ślonym środowisku, na które składa się. ogromna liczba jakościowo różnych składników ekologicznych, tech­nicznych, społecznych i kulturowych.

Witam, mam na imię Wiesława i zajmuję się edukowaniem osób zainteresowanych o tym, jak wspinać się po szczeblach kariery. Jeśli też jesteś zainteresowany tym tematem, zapraszam Cię do lektury!
error: Content is protected !!