WZROST DOBROBYTU

Te cechy spowodowały wzrost dobrobytu^__uspraw- nienie życia codziennego, odciążenie człowieka od nad­miernych wysiłków fizycznych, wprowadziły zmiany w_ formach życia osobistego, w modelach zachowania się, zasadach^postępowaniapw’tradycyjnych normach obyczajowych”i -kulturowych. Równocześnie przyczy­niły się do wzmożenia tempa życia, pośpiechu, niepo­koju, zwiększyły obciążenie w sferze psychicznej zwią­zane ze wzrostem wymagań stawianych jednostce, z bezosobowym modelem życia, ze standaryzacją sche­matów społecznych. W swej krańcowej formie cywili­zacja XX wieku zwiększyła zagrożenie środowiska bio­logicznego i psychicznego człowieka. Jej destruktywny wpływ przejawia się w przeciążeniu układu nerwo­wego, w rosnącej liczbie chorób cywilizacyjnych.

Witam, mam na imię Wiesława i zajmuję się edukowaniem osób zainteresowanych o tym, jak wspinać się po szczeblach kariery. Jeśli też jesteś zainteresowany tym tematem, zapraszam Cię do lektury!
error: Content is protected !!